top of page

Final Clearance

Add information about the sale and encourage users to take advantage of the promotion. Be sure to include any relevant details you want shoppers to know about the sale or your store. Click to edit the text.

สินค้าขายดี

การสั่งซื้อและการจัดส่ง

เลือกสินค้า

ชำระเงิน

ดำเนินการจัดส่ง

  1. เลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณต้องการ แล้วแจ้งมายังแชทของเว็บไซต์หรือไลน์@heremheeduty

  2. ดำเนินการชำระเงิน เมื่อทำการโอนเงินแล้วสามารถแจ้งโอนเงินผ่านทางแชทของเว็บไซต์หรือไลน์ได้

  3. เมื่อทางเราได้ยืนยันการโอนงานเรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าทันที

  • ทุกขั้นตอนสามารถดำเนินการผ่านไลน์@heremheeduty

bottom of page